Zastopnik pacientovih pravic

OBVESTILO

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba:

Saša Đukanović
Ginekološki oddelek Splošne bolnišnice Ptuj
Potrčeva cesta 23
2250 Ptuj

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje. Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah).

Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve opozori. Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Kontaktna oseba za varstvo podatkov: Odvetnica Simona Marko, Ulica heroja Bračiča 12, 2000 Maribor; e-mail: odvetnica.marko@siol.net


Najbližja zastopnika pacientovih pravic sta:

Vlasta Cafnik mag. Borut Ambrožič
Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
Tel. številka: 02/333 12 64
E-pošta:
vlasta.cafnik@nijz.si
Gsm: 051 217 424

Uradne ure:
torek od 14:00 do 18:00
sreda od 8:00 do 12:00
četrtek od 8:00 do 12:00

Kontaktni podatki za naročanje:
Tel. številka: 041 681 304
Ponedeljek in sreda od 8:00 do 12:00

Adela Postružnik
Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
Tel. številka: 02/333 12 63
E-pošta:
adela.postruznik@nijz.si
Gsm: 030 464 204

Uradne ure:
ponedeljek od 11:00 do 18:00
sreda od 9:00 do 14:00

Kontaktni podatki za naročanje:
Tel. številka: 041 681 304
Ponedeljek in sreda od 8:00 do 12:00